Dvořák - stavebniny

Kvalita

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
(kvality, ochrany životního prostředí a BOZP)

Naše společnost je zavedenou stavební firmou, která se zabývá realizací pozemních staveb. Naší vizí je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a trvale vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Cílem naší organizace ke trvale uplatňovat moderní technologická řešení staveb.

Systém řízení tvoří v naší společnosti systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008.

Naší politikou je trvalé zlepšování zavedeného systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám.

Naším závazkem je:
  • Chránit životní prostředí a přírodní zdroje.
  • Chránit Bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • Minimalizovat negativní dopad případných havárií a negativních událostí ve vztahu na Životní prostředí a Bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • Prosazovat a užívat realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí a Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
  • Vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) a Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci od dodavatelů služeb a svých subdodavatelů.
  • Předcházet znečištění životního prostředí.
  • Předcházet pracovním úrazům
  • Dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požadavky orgánů státní správy a místní samosprávy.
  • K prosazování environmentálních zásad a Bezpečnostích rizik při práci využívat systém vzdělávání a motivace svých zaměstnanců na trvalém zlepšování environmentálního profilu a aktualizování rizik BOZP.

Stanovení cílů, programů a cílových hodnot a jejich pravidelné hodnocení je základní metodou efektivního řízení. Vedení společnosti se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky vytvoří všechny potřebné podmínky. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců a spolupracovníků při realizaci této politiky.

V Havlíčkově Brodě dne 1.3.2017

Iva Dvořáková
majitelka firmy

ČSN EN ISO 9001:2016 ČSN EN ISO 140001:2016
Certifikát 9001 Certifikát 140001
ČSN OHSAS 18001:2008
ČSN OHSAS 18001:2008

ZÁRUKA KVALITY: