Dvořák - stavebniny

Pořízení úsporných technologií

Projekt:
Pořízení úsporných technologií - Iva Dvořáková – stavební firma je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Předmětem tohoto projektu je investice do významného snížení energetických firemních provozních výdajů za nákup pohonných hmot pro provoz technologie třídění stavebních hmot. Cílem projektu je zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů a to výměnou energeticky zastaralé třídička a za třídičku novou a energetické méně náročnou pro třídění stavebních hmot.

Specifické cíle:
Název programu: 01 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Název investiční priority: 01.3.10 Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích

Cíl projektu:
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem projektu je opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Projekt bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 50,67 PJ (14,075 TWh) úspor v konečné spotřebě energie. Pořízení úsporných technologií - mobilního hrubotřídiče povede k úspoře 80-92% spotřebované energie (nafty) na tunu vytříděného materiálu.

Celkové výdaje projektu        2 771 802,- Kč
Celkové způsobilé výdaje       2 771 802,- Kč
Dotace ze strukturálních fondů     1 108 720,80 Kč
Dotace z toho de minimis           26 468,80 Kč

ZÁRUKA KVALITY: